Conditions générales

Algemeen

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van OOLA bv (hierna “OOLA” of “wij” of “de onderneming”). Deze voorwaarden bestaan uit 2 onderdelen:

  • Verkoopsvoorwaarden
  • Abonnementsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan en moeten samen gelezen worden met het privacy beleid, het cookiebeleid en de disclaimer van OOLA bv. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde aangepast worden door OOLA. De actueel geldende voorwaarden worden gepubliceerd op deze website en zijn van kracht na publicatie. Bij vragen kunt u steeds contact opnemen met ons via de contactpagina.

Verkoopsvoorwaarden

De bepalingen in deze verkoopsvoorwaarden behelsen de uitvoering van alle opdrachten voor plaatsing van advertenties in de ruimste zin van het woord en dit in zowel gedrukte publicaties als op één van de websites van de onderneming. Hieronder wordt ook verstaan het plaatsen van commerciële boodschappen in de vorm van gesponsorde content, gesponsorde inhoud, branded content, native advertising, advertorials, publireportages, persberichten of andere tekstuele vormen met een commerciële ondertoon.

Een opdracht aan de onderneming houdt verzaking in aan de bestelvoorwaarden van de opdrachtgever. Van deze voorwaarden kan enkel afgeweken worden mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de onderneming. Elk order voor een opdracht veronderstelt aanvaarding van de geldende voorwaarden. 

Opdrachtgever en verantwoordelijkheid

Advertenties en opdrachten verschijnen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart de onderneming voor elke vordering die tegen de onderneming of haar verantwoordelijke uitgever zou worden ingeleid naar aanleiding van de uitvoering van de opdracht en vergoedt alle kosten die de onderneming in dit verband zou oplopen, zoals de ruimte ingenomen door een recht op antwoord. 

De opdrachtgever mag enkel materiaal overmaken waarvoor hij alle rechten (intellectuele eigendomsrechten, portretrechten enz.) heeft bekomen. De opdrachtgever verbindt zich tegenover de openbare instanties, de concurrenten, de media en in het algemeen tegenover het publiek om de volledige juridische verantwoordelijkheid van haar opdracht te dragen.

Indien een gerechtelijk bevel wordt uitgevaardigd tot inlassing van een tekst, wordt de kostprijs van de publicatie aangerekend aan degene die opdracht gaf tot plaatsing en dit tegen de geldende tariefvoorwaarden.

De onderneming heeft het recht een nummer of ander teken te plaatsen, of op enige andere wijze duidelijk aan te geven dat het om een advertentie gaat en heeft steeds het recht de identiteit van de opdrachtgever publiek te maken.

Weigeringsrecht

De onderneming behoudt zich het recht voor om elk order te weigeren, de inlassing van een opdracht te schorsen, stop te zetten of te weigeren zonder dat het haar beslissing moet rechtvaardigen of motiveren en zonder verplicht te zijn de opdrachtgever, die zijn order geweigerd zag, te vergoeden, zelfs nadat de advertentiediensten de opdrachten zouden hebben aanvaard of de uitvoering zouden hebben aangevat. De aanvaarding van een opdracht gebeurt steeds onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de directie van een onderneming.

Verbod op doorverkoop en exploitatie

Tenzij mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de onderneming mag advertentieruimte op geen enkele wijze worden doorverkocht of op een andere wijze ter beschikking gesteld worden aan derden.

De opdrachtgever onthoudt zich van elke exploitatie en, meer algemeen, van elke verwerking, rechtstreeks of onrechtstreeks, onmiddellijk of uitgesteld, van persoonsgegevens – te weten gegevens die fysieke personen identificeren of toelaten om dit te doen – die niet strikt beperkt is tot een efficiënte verspreiding van de door hem geplaatste advertenties op één van de websites van de onderneming. Bij niet naleving hiervan, behoudt de onderneming zich het recht voor om de bestelling te beëindigen, zonder dat dit afbreuk doet aan haar recht tot volledige betaling van de bestelling.

Specificatie

Voor speciale wensen in verband met de plaatsing (welbepaalde dagen, speciale plaats of pagina) wordt, overeenkomstig de tariefvoorwaarden, een hogere prijs in rekening gebracht. 

Inlassing op een bepaalde plaats of dag of exclusiviteit op een pagina, en dit zowel in een gedrukte publicatie als op een webpagina op één van de websites van de onderneming, kan niet worden gewaarborgd. Alle onderrichtingen in die zin worden als wensen beschouwd, waarmee in de mate van het mogelijke rekening wordt gehouden. In geen geval kan het niet gevolg geven aan deze wensen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of een lagere prijs. De onderneming kan geen exclusiviteit verlenen aan een opdrachtgever, noch een opdrachtgever uitsluiten op grond van zijn verhouding tot een andere opdrachtgever.

Om druktechnische redenen kan niet altijd worden toegestaan een advertentie uitsluitend te publiceren in één bepaald medium. Wanneer één enkel tarief voorzien is voor publicatie in verschillende media tegelijk dan is dit niet splitsbaar en is de volledige prijs verschuldigd ook indien enkel publicatie in één enkel medium gewenst werd.

Materiaal en uitvoeringswijze

Materiaal moet tijdig worden aangeleverd en moet beantwoorden aan de technische aanleverspecificaties.

De onderneming heeft het recht materiaal dat niet geschikt is voor gebruik, aan te passen, zonder dat dit als een verplichting voor de onderneming kan worden beschouwd. De kosten verbonden aan zulke aanpassingen worden doorgerekend aan de opdrachtgever. 

In geen geval kunnen tekortkomingen die het gevolg zijn van niet-conform materiaal of laattijdige aanlevering aanleiding geven tot prijsvermindering, herinlassing of schadevergoeding onder welke vorm ook.

Advertentieopdrachten moeten schriftelijk of elektronisch worden doorgegeven. Wanneer een opdracht telefonisch of mondeling of per fax werd doorgegeven, kan de onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor beweerde fouten in de uitvoering.

De onderneming draagt geen verantwoordelijkheid voor beschadiging tijdens het behandelen van door de opdrachtgever verstrekt materiaal.

Indien de opdrachtgever de opmaak van een advertentie overlaat aan de onderneming zijn de opmaakkosten voor zijn rekening. Indien de opdrachtgever geen specifieke richtlijnen geeft, kan de onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop de onderneming de opmaak heeft opgevat.

Afwijkingen van kwaliteit, kleuren en afmetingen van advertenties, eigen aan de aard van de reproductie en de gebruikte (druk)techniek, worden uitdrukkelijk aanvaard door de opdrachtgever.

De opdrachtgever die een drukproef wenst of inzage in de opmaak vóór het verschijnen, wordt verzocht dit uitdrukkelijk te vragen bij het plaatsen van de opdracht. In dergelijke gevallen heeft de opdrachtgever recht op één correctieronde om eventuele wijzigingen door te geven, binnen een tijdsbestek die door de onderneming bepaald is. De onderneming verbindt zich ertoe om deze wijzigingen door te voeren en is niet verplicht om nadien nog extra, bijkomende correcties door te voeren. Niet-tijdig doorgeven van correcties bevrijdt de onderneming van het tijdig leveren van de drukproef en van haar verantwoordelijkheid voor de in het drukwerk voorkomende fouten, vergissingen of weglatingen. De onderneming aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten, vergisssingen of weglatingen in een goedgekeurde drukproef.

Vertalingen

De vertalingen zijn ten laste van de klant, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

De onderneming kan advertenties of opdrachten die worden aangeleverd in een andere taal dan deze van het medium weigeren. 

Annulering

De opdrachtgever kan een bestelling of lopende opdracht niet annuleren of onderbreken; de bestelling zal volledig gefactureerd worden. 

Indien een volumekorting werd bekomen in het vooruitzicht van de plaatsing van een bepaald aantal advertenties of opdrachten en dat aantal wordt niet behaald, omdat er geen nieuwe advertentieopdrachten komen of omdat de betaling werd gestaakt en verdere advertenties of opdrachten niet worden geplaatst, dan mag de onderneming het bedrag van de korting die reeds werd toegekend terug in rekening brengen. 

Tarieven

De advertenties en opdrachten worden aangerekend aan het tarief dat van kracht is op het ogenblik van de plaatsing. De onderneming heeft het recht om op elk ogenblik het advertentietarief en/of het formaat te wijzigen. De actuele tarieven zijn terug te vinden op de website van de onderneming.

Betalingsvoorwaarden

De facturen worden door de onderneming op elektronische wijze opgestuurd en zijn betaalbaar na ontvangst. Op facturen wordt geen handelskorting toegestaan tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

De facturen moeten betaald worden op het bankrekeningnummer van de onderneming. Alle eventuele taksen en belastingen, transactiekosten en BTW zijn ten laste van de opdrachtgever. Wissels of cheques worden niet aanvaard als betaalmiddel.

De onderneming heeft steeds het recht om te eisen dat facturen vooraf betaald worden. Tenzij anders overeengekomen, moeten facturen betaald worden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling van één factuur op de vervaldag heeft de onderneming het recht lopende advertenties of opdrachten zonder verdere verwittiging op te schorten, met behoud van haar rechten en zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd kan zijn.

Wanneer een factuur niet uiterlijk op de vervaldag betaald is, zijn van rechtswege en zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling nodig is, verwijlintresten verschuldigd aan de intrestvoet die volgt uit de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties, te rekenen op het factuurbedrag vanaf de datum van de factuur, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 8,5% op het totale factuurbedrag, met een minimum van 50 euro.

Indien de opdrachtgever gevraagd heeft de factuur op te stellen op naam van een derde, en de onderneming aan deze vraag gevolg heeft gegeven, blijft de onderneming gerechtigd om het verschuldigde bedrag bij de oorspronkelijke opdrachtgever te vorderen zodra de factuur aan de derde niet betaald wordt op de vervaldag. Hetzelfde geldt indien de onderneming is ingegaan op een vraag tot creditering en facturatie aan een derde.

Klachten en verantwoordelijkheid

Klachten met betrekking tot de publicatie moeten, om in beschouwing te worden genomen, steeds schriftelijk of via e-mail worden overgemaakt binnen vijf werkdagen na publicatie

Klachten met betrekking tot de facturen moeten, om in beschouwing te worden genomen, steeds schriftelijk of via e-mail ingediend worden binnen 14 dagen na factuurdatum met vermelding van het factuurnummer.

De onderneming is nooit aansprakelijk voor omstandigheden buiten haar wil die tot gevolg hebben dat de uitvoering van de bestelling wordt vertraagd of onmogelijk wordt zoals staking, overstroming, brand, technische problemen in de drukkerij, bedelingsproblemen en andere overmachtsituaties.

Vergissingen, drukfouten, slechte of onduidelijke weergave van tekst en/of beeld, een kleinere oplage of bereik dan normaal, kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of prijsvermindering tenzij de opdrachtgever een opzettelijke of zware fout van de onderneming bewijst. 

De onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten ten gevolge van dubbelzinnige instructies, onvolledig of slordig opgestelde of geschreven teksten, of teksten die telefonisch zijn doorgegeven.

Onverminderd wat hiervoor bepaald is, zal de onderneming nooit een grotere schadevergoeding verschuldigd zijn dan de tegenwaarde van de prijs die de onderneming voor de advertentieopdracht in rekening kon brengen, tenzij het bewijs wordt geleverd van een opzettelijke fout. 

Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is steeds van toepassing. Voor elk geschil betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst zijn uitsluitend de Rechtbanken van Brugge bevoegd. 

Abonnementsvoorwaarden

De abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op abonnementen die toegang verlenen tot de gedrukte en/of digitale publicatie van één van de uitgaven/titels van OOLA bv of de ‘plus’-artikels aangeduid met (+) op één van de websites en/of mobiele applicaties, aangeboden of uitgebaat door OOLA bv.

Voor specifieke abonnementenacties of -formules kan er afgeweken worden van de algemene abonnementsvoorwaarden via de betreffende actievoorwaarden.

Aanbod

Deze abonnementsvoorwaarden zijn zowel van toepassing op het ‘Digitaal’ lidmaatschap als het ‘Digitaal + Print’ lidmaatschap op één van de websites van OOLA bv tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

De prijzen zijn vermeld in euro en inclusief BTW (indien toepasselijk). Indien het BTW-stelsel en/of het BTW-tarief wijzigt, wordt de hogere BTW bijkomend door OOLA aangerekend.

Het aangeboden tarief is geldig gedurende de gekozen abonnementsperiode.

Bij een eventuele verlenging van het abonnement na een promotieperiode of na een initiële abonnementsperiode met vaste duurtijd, betaal je het dan geldende reguliere tarief.

De leveringskosten zijn inbegrepen in de vermelde prijs, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Alle aanbiedingen zijn beperkt in de tijd en beperkt in aantal.

We besteden alle aandacht aan de juiste omschrijving van de producten, de prijs en de andere modaliteiten. Indien een onopzettelijke of grove fout staat in de omschrijving van onze producten, de prijs en/of andere modaliteiten, dan heb je de keuze tussen afzien van de bestelling, of toch op het aanbod ingaan tegen de correcte voorwaarden.

OOLA behoudt zich het recht voor om de prijzen, de media en de verschijningsfrequentie van de media op elk ogenblik te wijzigen. De aanduiding van katernen, bijlagen of het aantal pagina’s is steeds onder voorbehoud van wijziging. OOLA is niet aansprakelijk wanneer een van de producten of diensten (tijdschrift, magazine, website, …) uit haar aanbod wijzigingen ondergaat of wordt stopgezet. 

Bestelling

Je bestelt bij OOLA bv.

Om te bestellen, moet je meerderjarig zijn. Indien je nog minderjarig bent, moet de bestelling gebeuren door jouw ouders of jouw wettelijke vertegenwoordiger.

Je kunt enkel geldig op het aanbod ingaan als je eerst alle gevraagde gegevens meedeelt en deze abonnementsvoorwaarden aanvaardt.

Het abonnement kan enkel in eigen naam en voor eigen rekening worden aangegaan en het abonnement kan niet worden overgedragen aan derden.

Bedrijven of organisaties bestellen in naam van het bedrijf of organisatie, met vermelding van een contactpersoon. 

De bestelling gebeurt tegen de prijzen die vermeld staan bij het betreffende abonnement. 

Elke bestelling geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van het aanbod, de algemene verkoopsvoorwaarden en van deze abonnementsvoorwaarden.

Na bevestiging van jouw bestelling wordt nagegaan of je voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden van het aanbod.

Indien je niet voldoet aan de voorwaarden van het aanbod, dan wordt het abonnement niet geactiveerd, of stopgezet zelfs indien de uitvoering reeds is begonnen.

Indien reeds werd betaald, worden de leveringen aan de dan geldende reguliere prijzen aangerekend.

Indien u-je voldoet aan de voorwaarden, wordt de betaling gecontroleerd.

Indien OOLA de betaling niet ontvangen heeft, wordt het abonnement niet geactiveerd, of stopgezet zelfs indien de uitvoering reeds is begonnen.

Betaling

Abonnementen worden betaald via domiciliëring, kredietkaart, overschrijving of online betaling en dit via onze betaalpartner Stripe, Inc.  

Bij betaling via domiciliëring of kredietkaart wordt maandelijks het abonnement automatisch aangerekend.

Het aanbieden van de betalingsmogelijkheden houdt geen enkele aansprakelijkheid in vanwege OOLA dat het betaalsysteem feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten zou zijn.

OOLA is niet aansprakelijk voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, door het uitvoeren van een betaling.

Levering gedrukte publicatie Digitaal + Print

Voor wat betreft de gedrukte publicatie van het ‘Digitaal + Print’ lidmaatschap kiezen wij voor jou, afhankelijk van de regio en de omstandigheden, steeds het meest geschikte distributiemiddel. Verzendingen van alle gedrukte publicaties gebeuren in België via Bpost.

We doen ons uiterste best om de gedrukte publicaties binnen de aangeduide levertermijn te leveren.

De levering gebeurt op het adres dat je bij de bestelling opgeeft als leveringsadres. Een adreswijziging of een tijdelijke onderbreking kan enkel meegedeeld worden via de klantendienst.

Voor levering buiten België moet je ons vooraf contacteren en worden extra kosten aangerekend indien levering in het buitenland mogelijk is.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan van ons terug, onverwijld en niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld en akkoord zijn gegaan met jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Wij betalen jou terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijk transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Informatie gegevensbescherming

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door OOLA bv voor klantenbeheer en klantenadministratie in het kader van de noodzaak om de overeenkomst met jou uit te voeren. In ons privacy- & cookiebeleid vind je meer informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt. 

Als abonnee heb je toegang tot de ‘plus’-artikels (+) op de website waarop je het abonnement hebt afgesloten, op voorwaarde dat je aangemeld surft, zodat we jou als abonnee kunnen herkennen.

Duurtijd

Naargelang de aanbieding wordt het abonnement aangegaan

ofwel (i) voor een vaste duurtijd van de gekozen abonnementsperiode tijdens dewelke het abonnement niet opzegbaar is. Zonder opzegging minimaal 14 kalenderdagen voor het einde van de vaste duurtijd wordt uw abonnement verlengd voor een onbepaalde duurtijd;

ofwel (ii) voor een onbepaalde duurtijd met opeenvolgende abonnementsperiodes van telkens een maand tijdens dewelke het abonnement op elk moment kan opgezegd worden.

Opzegging gebeurt door contact op te nemen met de klantendienst en mits een opzegtermijn te respecteren van minstens 14 kalenderdagen voor de start van de volgende abonnementsperiode.

 

Het Belgisch recht is steeds van toepassing. Voor elk geschil betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst zijn uitsluitend de Rechtbanken van Brugge bevoegd.